Vertikal drejning
Med pickup station
Serieproduktion
Med palletteskift
5 Akset bearbejdning
impeller
SERIE PRODUKTION
5 akset bearbejdning

AVANCERET
BEARBEJDNING

SERIE-
PRODUKTION

KONSTRUKTION
PROTOTYPER

CS TechCom ApS
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 02.2022

1. Generelle bestemmelser

1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, finder disse salgs- og leveringbetingelser (”Betingelserne”) anvendelse for alle CS TECHCOM ApS´ (”CST”) tilbud, salg og leveringer til kunder.

2. Salgs- og leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud. Specielle indkøbsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra kundens side, anført i eksempelvis kundens generelle indkøbsbetingelser er ikke bindende for CST, med mindre CST udtrykkeligt og skriftligt har accepteret sådanne betingelser.

3. Betingelserne udgør sammen med CSTs tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om CSTs tilbud, salg og leveringer af produkter, beregninger og øvrige ydelser til kunder (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser, eller øvrige betingelser, trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til CST udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

4. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2. Salgsmateriale, Prislister mv.

Information og data anført i CST’s generelle salgsmateriale, inklusive tegninger, beskrivelser, tekniske dokumenter, beregninger, prislister o. lign., kan på ingen måde opfattes som indeholdende garantier, hverken direkte eller indirekte, og er kun bindende i det omfang, at en skriftlig aftale henviser til sådanne informationer og data. Alle anførte oplysninger om produkters tekniske specifikationer, dimensioner, kapacitet, priser og andre data, er kun bindende i det omfang disse udtrykkeligt er gengivet i ordrebekræftelsen.

3. Priser
3.1. Alle priser angives i danske kroner (kr.) eksklusive moms som anført i fakturaen. Prisen inkluderer ikke omkostninger relateret til fragt, transport, levering, montering eller forsikring, medmindre dette er udtrykkeligt anført i fakturaen.
3.2. Det er kundens ansvar at indberette og betale alle gældende skatter og afgifter.
3.3. Såfremt det er aftalt, at handel skal foregå med en anden valuta end danske kroner (kr.), forbeholder CST sig retten til, at foretage prisændringer, som resultat af en ændring i valutakurser fra tidspunktet fra afgivelsen af tilbuddet og indtil betaling.
3.4. CST forbeholder sig ret til prisændringer med 1 måneds varsel som følge af omkostningsstigninger for alle bestilte, men ikke leverede produkter.

4. Betalingsbetingelser
4.1. Betingelserne for betaling angives i fakturaen. Det påhviler kunden at betale egne bankgebyrer og overførselsgebyrer.
4.2. Alle betalinger forfalder til betaling senest 14 dage netto, medmindre andre betalingsfrister er angivet i fakturaen eller ordrebekræftelsen.
4.3. Er der aftalt betaling ved levering, skal betaling falde på den aftalte leveringsdag, selv hvis levering udskydes på grund af kundens forhold.
Efter forfaldsdagen tilskrives månedligt rente med 2,5 % det forfaldne beløb pr. måned, og til betaling sker samt renters rente.
4.4. Kunden har ikke adgang til nogen form for modregning i købesummen, medmindre CST skriftligt har godkendt en sådan modregning. Endvidere har kunden ikke adgang til at nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance, medmindre dette er skriftligt accepteret af CST.
4.5. Undlader kunden at betale en forfalden faktura for produkter og tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra CST har CST endvidere ret til at:
a) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører,

b) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor,

c) suspendere fremtidige leveringer til kunden, indtil denne har ydet fuld betaling af alle udestående beløb, og/eller

d) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

4.7. Hvis, efter CSTs opfattelse, kundens betalingsevne (sandsynligvis) vil blive betydeligt reduceret efter afgivelse af tilbuddet fra CST, er CST berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse eller deponering af købsprisen, som betingelse for udførelse af ordren.

5. produkter, Rådgivning og tilknyttede ydelser
5.1. CST rådgiver kunden efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, og fraskriver sig ansvaret for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder. Rådgivningen sker på grundlag af de oplysninger der foreligges af kunden.
5.2. Kunden bærer selv ansvaret for, at den bestilte ydelse er egnet til at opfylde kundens behov. Har kunden ikke præciseret en standard eller nærmere angivet de betingelser, som produktet skal opfylde, herunder fremsendt nødvendige statiske beregninger, vil CST levere en vare af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning i overensstemmelse med CSTs standarder. CSTs produkter omfatter kun det i ordrebekræftelsen specificerede.
5.3. Materiale fra kunden såsom specifikationer, beskrivelser, tegninger, illustrationer mv. anses som en del af Aftalegrundlaget, hvis dette er skriftligt aftalt.
5.4. Produkters egenskaber, f.eks. vægt, dimension, rumfang, dekoration, farvevariation mv. kan variere inden for et vist toleranceområde. Produktet anses for at være kontraktmæssigt leveret, hvis dets værdier ligger inden for de i branchen sædvanemæssige kvalitetstolerance-grænser, eller hvis det svarer til de særlige kvalitetsspecifikationer, der er aftalt i det enkelte tilfælde.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1. CSTs tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. 

6.2. CST tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, rådgivning og tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Der er først indgået en endelig aftale, og CST er først forpligtet, når kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra CST, og kun indholdet af denne er forpligtende for CST. 

6.3. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og tilknyttede ydelser uden CST skriftlige accept. Alle ønsker om ændringer skal være skriftlige.

6.4. Hvis CSTs bekræftelse af en ordre på produkter og tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til CST skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Ejendomsforbehold
7.1. Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos CST, indtil købesummen inkl. renter og øvrige omkostninger er betalt. Før købesummen inkl. renter og øvrige omkostninger er betalt, er kunden uberettiget til at sælge, pantsætte, klausulere eller på anden lignende måde disponere over det leverede. I samme periode er kunden endvidere forpligtiget til at holde det leverede forsikret mod skader som følge af tyveri, hærværk, brand, vand og lignende for et beløb, der til enhver tid dækker værdien i handel og vandel af det leverede, dog minimum for et beløb svarende til CSTs til enhver tid værende tilgodehavende hos kunden grundet det leverede.

8. Levering
8.1. Er intet aftalt, sker levering ”ab fabrik” (”Ex Works (EXW)”) CSTs fabrik i Hedensted (Incoterms 2020), og risikoen overgår til kunden ved levering, således som dette begreb defineres i Incoterms 2020.
8.2. CST leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af CSTs ordrebekræftelse. CST har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet. Dersom produkter der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af kunden, kan CST efter eget valg lade varerne bortsælge for kundens regning efter advis til kunden, eller oplægge varerne for kundens regning og risiko. Dette fritager ikke kunden fra at betale den aftalte købesum til forfaldstidspunktet.

8.3. Kunden er forpligtet til at undersøge alle produkter, leverancer og tilknyttede ydelser straks ved leveringen, for at sikre sig at leverancen er mangelfri og kontraktmæssig. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal kunden straks og inden 5 dage foretage skriftlig og begrundet reklamation til CST. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til CST, fortabes enhver misligholdelsesbeføjelse.

9. Forsinkelse
9.1. Forventer CST en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer CST kunden herom og hermed samtidig om årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
9.2. CST er alene ansvarlig for forsinkelse der skyldes forhold hos CST.
9.3. Hvis forsinkelse skyldes force majeure, jf. pkt. 14, forsinkelse fra underleverandører, forsinket leverancer, forsinkelse i fabrikation, manglende betaling af købesummen eller rater heraf eller øvrige hindringer, som kunden er ansvarlig for, udskydes leveringstidspunktet med så mange dage, som under hensyntagen til alle omstændigheder skønnes rimeligt.
9.4. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber er således ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.
9.5. CST er ikke ansvarlig for kunden eller tredjepart for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, eller andet økonomisk tab som følge af forsinkelse.

10. anvendelse og ændring af leverede produkter

10.1. Der foreligger ikke mangler ved produkterne såfremt kunden ikke har anvendt disse på en forskriftsmæssig og forsvarlig måde eller anden anvendelse i strid med de af CSTs anviste forskrifter.
10.2. CST er ikke ansvarlig for kundens anvendelse af leverancen, medmindre den påtænkte anvendelse er blevet skriftligt oplyst for CST forud.
10.3. I tilfælde af at kunden har ændret produkterne efter levering uden CSTs skriftlige samtykke, herunder anden overfladebehandling af produkterne, hæfter CST ikke for mangler uanset årsag.

11. Ansvar for mangler
11.1. Alene dokumenterede konstruktions-, fabrikations-, og materialefejl ved de leverede varer og fejlagtigt udførte arbejdsydelser anses som mangler.  
11.2. CST har ret til at afhjælpe enhver mangel ved leverancen. Ved mangler skal kunden skriftligt straks reklamere. Reklameres for sent, mister kunden sin ret til afhjælpning. CSTs ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 1 år fra levering.
11.3. CSTs ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale tilvejebragt af kunden, anvisninger eller konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne, eller som skyldes forkert betjening, mangelfuld vedligeholdelse, almindelig slitage, eller urigtig montering eller reparation foretaget af kunden, eller hvis der er tale om et tilfælde omfattet af force majeure.
11.4. Kunden har ikke andre mangelsbeføjelser end krav på afhjælpning inden for rimelig tid, herunder udbedring, omlevering eller efterlevering.
 
11.5. I tilfælde af at afhjælpning, efter CSTs opfattelse, ikke er mulig, forbeholder CST sig retten til at give en forholdsmæssig reduktion i købsprisen, eller tilbagetage defekte produkter, mod en forholdsmæssig tilbagebetaling af købesummen til fuld og endelig afgørelse af kundens krav.
11.6. Er en mangel forårsaget af eller opstået i dele leveret af CSTs underleverandører eller arbejder udført af dennes underentreprenører hæfter CST ikke i videre omfang, end det er muligt at gennemføre og få fyldestgjort kravet overfor den pågældende.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
12.2. CST er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, tab af fortjeneste eller andet økonomisk tab, som følge af mangler ved de leverede produkter. Omkostninger forbundet med tilbagekaldelse af produkter anses som indirekte omkostninger Kunden kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori produktet måtte være indføjet.

12.3. CSTs ansvar er endvidere begrænset til fejl i CSTs egne produkter, men ikke for fejl, der måtte opstå i forbindelse med at CST’s leverancer føjes ind i eller til andres produkter.

12.4. Beregninger er udelukkende en service, for hvilken CST ikke påtager sig noget ansvar, herunder men ikke begrænset til rigtigheden, anvendeligheden og egnetheden af eventuelle foretagne beregninger samt de sammenhænge beregningerne bruges. Beregningerne må ikke bruges til andre formål end det formål, til hvilket de blev afgivet, og CST har intet ansvar for beregninger af emner der føjes ind i eller til andres produkter.

12.5. Uanset det ovenfor anførte, kan CSTs ansvar overfor kunden ved erstatning og kompensation ikke overstige købesummen ex fragt. mm. for den/de pågældende leveringer/defekte produkter.

13. Produktansvar

13.1. CST er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelige bestemmelser i Produktansvarsloven.

13.2. CST er endvidere alene ansvarlig for personskade, hvis det bevises at sådan skade var en følge af uagtsomhed eller forsømmelse af CST, eller en tredjepart for hvem CST er ansvarlig.

13.3. I tilfælde af at et krav om produktansvar pålægges CST i relation til tredjepart, er kunden forpligtet til at friholde og godtgøre CST, uanset ansvarsgrundlag.

13.4. Kunden er forpligtet til at acceptere samme værneting og lovvalg som CST i tilfælde af sagsanlæg vedrørende produktansvar.

13.5. I tilfælde af at en tredjepart fremsætter et krav om produktansvar mod en af parterne, skal vedkommende part, uden yderligere ophold give den anden part besked om dette.

14. force majeure

14.1. Uanset det oven for anførte hæfter CST ikke for forsinkelser og misligholdelse, helt eller delvist, som er en følge af en force majeure begivenhed, herunder krig, civil ulydighed, strejke, lockout, blokade, eksportforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, pandemi, knaphed af ressourcer, brand, hærværk, tyveri, eller lignende omstændigheder, som er uden for CSTs kontrol, og hvis følger CST ikke har kunnet afværge.

15. Immaterielle rettigheder

15.1. Enhver ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker, ophavsrettigheder og know-how, tilhører CST.

15.2. Alle tegninger, modeller, tekniske dokumenter og lignende vedrørende leverancen, som overgives fra CST til kunden, forbliver CSTs ejendom. Uden skriftlig tilladelse fra CST, må sådanne oplysninger og dokumenter alene benyttes i forbindelse med kundens brug eller videresalg af varen. Kunden må således ikke kopiere, reproducere, overgive til eller på anden måde kommunikere sådanne oplysninger og dokumenter til tredjepart. Alle sådanne oplysninger og dokumenter skal returneres til CST, såfremt CST forlanger det.

15.3. Ved enhver overtrædelse af punkt 15.1 ifaldes en bod på 250.000,00 kr.

16. Fortrolighed
16.1. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge CSTs erhvervshemmeligheder eller andre informationer tilhørende CSTs uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
16.2. Kunden må ikke skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over CST’s fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
16.3. Kundens forpligtelser gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør, uanset årsagen til ophøret

17. Transport af rettigheder

17.1. CST er berettiget til at overdrage sine rettigheder til tredjepart til eje eller sikkerhed. CST er forpligtet til at underrette kunden om en sådan overdragelse.

18. Eksportkontrol

18.1. Kunden er gjort bekendt med at visse produkter og teknologier samt dele heraf, kan være omfattet af lovgivningen for eksport af produkter med dobbelt anvendelse (Dual-Use) eller særlige sanktioner og som følger heraf ikke må eksporteres uden forudgående godkendelse og tilladelse fra relevante myndigheder. Det påhviler til enhver tid kunden at undersøge forholdene og om nødvendigt indhente tilladelse fra relevante myndigheder til at eksportere eller reeksportere CSTs produkter og teknologier.

19. Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte opstå imellem parterne, skal afgøres ved anvendelse af dansk ret ved CST til enhver tid værende hjemsted som værneting.

19.1. Den Internationale Købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse