Vertikal drejning
Med pickup station
Serieproduktion
Med palletteskift
5 Akset bearbejdning
impeller
SERIE PRODUKTION
5 akset bearbejdning

AVANCERET
BEARBEJDNING

SERIE-
PRODUKTION

KONSTRUKTION
PROTOTYPER

Salgs- og leveringsbetingelser for CS TechCom ApS

 

1) Generelle bestemmelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder  for alle leverancer og ydelser fra CS TechCom ApS (herefter kaldet CST), medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud. Specielle indkøbsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra kundens side, anført i eksempelvis kundens generelle indkøbsbetingelser er ikke bindende for CST, med mindre CST udtrykkeligt og skriftligt har accepteret sådanne betingelser.

 

2) Priser

Alle priser er excl. moms, told, fragt og leveringsomkostninger, med mindre andet er udtrykkeligt anført.

 

3) Rådgivning

I det omfang CST rådgiver kunder indenfor vores erfaringsområde, sker dette efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, og vi kan ikke påtage og noget ansvar, såfremt senere erfaringer måtte føre til andre løsninger. Rådgivninger sker på grundlag af de oplysninger der foreligges af kunden.

 

4) Tilbud

Endelige og bindende aftaler mellem kunden og CST anses først for indgået, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra CST. Ordrebekræftelse fra CST går forud for indkøbsordre, såfremt andet ikke fremgår af ordrebekræftelsen.

 

5) Betalingsbetingelser

Alle betalinger skal ske senest 14 dage netto, såfremt ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen. Ved betaling efter forfaldsdato, beregnes der rente med 2,5% pr. påbegyndt måned.

Kunden er ikke berettiget til at modregne i købesummen og nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance, uden dette skriftligt er accepteret af CST.

 

6) Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver CST’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

 

7) Levering

Levering sker ab fabrik. EXW.

 

8) Forsinkelse

Leveringstiden er fastsat under forbehold af, at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure ikke forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer eller uforudsete forsinkelser i fabrikationen. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber er således ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

 

9) Ansvar og mangler

Kunden skal straks efter levering undersøge det leverede for eventuelle mangler og skriftlig reklamere dette til CST.  Som kvalitetsmangler anses kun dokumenterede konstruktions- , fabrikations,- og materialefejl ved de leverede varer og fejlagtigt udførte arbejdsydelser. Kvalitetsmangler der skyldes kundens anvisning eller det af kunden udleverede materiale kan ikke gøres gældende. Kunden har ikke andre mangelsbeføjelser end krav på afhjælpning af manglerne foretaget snarest ved udbedring, omlevering eller efterlevering. CST er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab som følger af manglerne.

 

10) Lovregler og værneting

Tvister, der måtte opstå mellem parterne, afgøres efter dansk rets regler ved CST’s hjemting som værneting. Dog skal CST kunne vælge at foretage søgsmål ved købers værneting.